ДОСЕЉАВАЊЕ СЛОВАКА У КИСАЧ (ОД 70-ТИХ ГОДИНА XVIII ДО ПОЧЕТКА XIX ВЕКА)

  • JANKO RAMAČ University of Novi Sad, Faculty of Philosophy Department of Ruthenian Studies, Department of Slovak Studies
  • DANIELA MARČOK University of Novi Sad, Faculty of Philosophy Department of Ruthenian Studies, Department of Slovak Studies
Кључне речи: „Доња земља”, досељавање Словака у Бачку, Футошко властелинство, Кисач, евангелици

Сажетак

Први словачки колонисти долазе у поједина насеља Футошког властелинства од средине 40-их година XVIII века. Први Словаци евангелици долазе у Кисач 1773. године. Наше истраживање је усмерено на почетак и прве деценије досељавања Словака у ово насеље. Циљ истраживања јесте да се на основу изворне грађе, првенствено Хронике кисачке евангелистичке цркве (1773) Франтишека Јесенског и грађе из Архива Војводине, која је била веома мало коришћена у досадашњим истраживањима, матичних књига из архива евангелистичких цркава у Бачком Петровцу и Кисачу, као и постојеће литературе, сагледа почетак, ток и основне социјално-економске прилике у време досељавања Словака у Кисач од 70-их година XVIII до почетка XIX века.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Референце

Ambruš, M., Hlásnik, P. and Unc, B. (eds.), Dolnozemskí Slováci hranice určenia, Nădlac: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2013.
Auerhan, J. Čechoslováci v Jugoslavii, v Rumunsku, v Maďarsku a v Bulharsku, Praha: Melantrich, 1921.
Babiak, J. ʻPríchod Slovákov do Kysáčaʼ, in: Za slnkom napoludnie. Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem, a ešte južnejšie, Báčsky Petrovec: Asociácia slovenských pedagógov, 2015b, 289–310.
______. ʻZačiatky slovenského Kysáča (prvých 25 rokov Slovákov v tejto osade)ʼ, in: V. Valentík, (ed.). Kysáč 1773–2013: zborník prác, Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, Matica slovenská v Srbsku; Kysáč: Rada Miestneho spoločenstva, 2013.
______. Za slnkom napoludnie. Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem, a ešte južnejšie, Báčsky Petrovec: Asociácia slovenských pedagógov, 2015a.
Babiak, J. at al. Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii / Atlas narodne kulture Slovaka u Jugoslaviji, Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Juhoslávii, 2002.
Bartoš, V. at al. Slováci v Erdevíku 1860–1907–1997, Erdevík: Slovenský kultúrno-osvetový spolok; Báčsky Petrovec : Kultúra, 2001.
Benková, V. Z dávneho Petrovca, Novi Sad: Hlas ľudu, 1998.
Bielik, F., Sirácky, J. and Baláž, C. (eds.), Zahraniční Slováci a národné kultúrne dedičstvo, Martin: MS, 1984.
Boldocký S. (ed.), Petrovec 1745–1995, Báčsky Petrovec: Zhromaždenie obce, 1995.
Borovszky, S., Bacs-Bodrog vármegye, I, Budapest, 1909.
Boškov, S. Gavrilović, V. (eds.), Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije. knj. 2, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014.
Botík, J. ‘K počiatkom záujmu o historický a etnický vývin dolnozemských Slovákov ’, Etnologické rozpravy, 15/2, 2008, 52–62.
______. ‘Procesy akulturácie u dolnozemských Slovákov’, Národopis Slovákov v Maďarsku, 7, 1988, 117–124.
______. ‘Slovenské dolnozemské komunity a ich elita do roku 1918’, Acta historica Neosoliensia 12, 2009, 81–99.
______. ‘Zvláštnosti kultúry zahraničných Slovákov’, Studia Academica Slovaca, 23, 1994, 21–30.
______. ʻĽudová kultúra dolnozemských Slovákov a ich etnický vývinʼ, in: J. Sirácky Slováci vo svete 1. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1980, 231–275.
______. Donozemskí Slováci, Nadlak: Ivan Krasko, 2011.
______. Etnická história Slovenska. K problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov, Bratislava: Lúč, 2007.
______. Tam zložili aj svoje kosti (Kultúrnohistorické hodnoty náhrobných pomníkov zahraničných Slovákov), Bratislava: Lúč, 1999.
Bukurov, B. and Chrťan, P. Obec Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec: Zhromaždenie obce, 1979.

Cicka, J. Kovačica 1802–2002. Zborník prác pri dvestoročnici mesta, Kovačica: Miestne spoločenstvo, 2002.
Csánki, D. Magyarorszák történelmi földrajza a Hunyadiak korábon, II, Budapest,1894.
Čáni, L. (ed.), Slováci v Juhoslávii, Bratislava: DZS, 2001.
Čaplovič, J. Dejiny slovenského evanjelického a. v. cirkevného sboru v Kovačici. Kovačica: SEAVCS, 1928.
Čelovský, S. ‘Peštbudínske vedomosti ako prameň informácií o národnokultúrnom a národnopolitickom živote Slovákov vo Vojvodine’, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 4, 1982, 75–100.
Čelovský, S. ʻPrehľad publicistickej a literárnej tvorby Félixa Kutlíka v rokoch 1867–1877’, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 2, 1980a, 79–116.
______. ‘Bibliografia prác Félixa Kutlíka z rokov 1867–1877’, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 2, 1980b, 117–123.
______. ʻSlovenské noviny (1849–1861) ako prameň informácií o živote Slovákov vo Vojvodine’, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 10, 1980c, 5–42.
______. ʻSlovenská ľudová škola v Kulpíne v období feudalizmu (1789–1848)ʼ, in: Pamätnica 1789–1989, 200 rokov Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne, Báčsky Petrovec: Kultúra, 1996, 56–124.
______. ʻNajstaršia epigrafická pamiatka Slovákov v Srbskuʼ, in: Z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Báčsky Petrovec: MOMS, 2010b, 326–348.
______. ʻPodiel osadníkov zo slovenských obcí v Maďarsku pri osídľovaní Kysáča v Báčke od roku 1773ʼ, in: V. Valentík (ed.), Kysáč 1773–2013: zborník prác, Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, Matica slovenská v Srbsku; Kysáč: Rada Miestneho spoločenstva, 2013.
______. ʻPodiel osadníkov zo slovenských obcí v Maďarsku pri osídľovaní Kysáča v Báčke od roku 1773ʼ, in: Z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Báčsky Petrovec: MOMS, 2010c, 442–457.
______. Pamätnica 1789–1989, 200 rokov Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne, Báčsky Petrovec: Kultúra, 1996.
______. Z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine, Báčsky Petrovec: MOMS, 2010a.
Čukan, J. (ed.), Boľovce. Kultúrne tradície Slovákov v Srieme, Báčsky Petrovec – Nitra: SVC, 2011.
______. (ed.), Pivnica. Kultúrne tradície Slovákov v Báčke. Báčsky Petrovec, Nitra: SVC, 2010.
______. (ed.), Silbaš. Kultúrne tradície Slovákov v Báčke, Báčsky Petrovec, Nitra: SVC, 2013.
______. (ed.), Soľany. Kultúrne tradície Slovákov v Slavónii, Nitra: UKF – Soľany Matica slovenská, 2014.
Dudok, M. at al. 250 rokov života Slovákov vo Vojvodine, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Novi Sad: Spolok vojvodinských slovakistov, 1996.
Đere, Z. ʻVojskovođa Marije Terezije: Grof Andraš Hadik od Futogaʼ, in: Gavrilović, V., Boškov, S. (eds.), Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014, 229–242. (Serbian Cyrillic)
Fekete, S. et al. Hložany 1756–198, Báčsky Petrovec: Kultúra, 1986.
______. Hložany 2. Báčsky Petrovec: Kultúra, 1998.
Gašparovský, J. Selenča 1785–1998: Zborník prác, Selenča: Slovan, Báčsky Petrovec:
Gavrilović, S. Rusini u Bačkoj i Sremu od sredine XVIII do sredine XIX veka, Godišnjak Društva istoričara Vojvodine, Novi Sad, 1977, 153–215.
Hučoková-Klinková, M. at al. Zachráňme od zabudnutia: (Aradáč 1786–2006), Báčsky Petrovec: Kultúra, 2005.
Jakšić, I. Iz popisa stanovništva Ugarske početkom ХVIII veka, Novi Sad. (Serbian Cyrillic)
Jančovic, J. Vyorali hlboké dolnozemské brázdy, Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2009.
______. Z kolísky na Dolnú zem, Martin: MS, 2004.
Jančovic, J. Za chlebom na Dolnú zem (Úteky, sťahovanie a osadenie Slovákov z Novohradu počas feudalizmu), Pôtor: Obecný úrad, 2003.
Jesenský, F. Pamätnica historických zápisov, starších a novších, o povstaní a ďalšom zveľaďovaní cirkvi, počnúc od r. 1773, Archív SECAV v Kysáči.
Jovankovič, S. Z minulosti vojvodinských Slovákov. Štúdie, články, portréty, prednášky a spomienky, Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2014.
Kišgeci, J. (ed.), Petrovská dedina (výpisy z petrovských kroník), Novi Sad: Hlas ľudu, 1997.
Kmeť, J. ‘Ján Stehlo a jeho Petrovská kronika’, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 3, 1981, 39-58.
Kmeť, J. Dolnozemské obrysy slovenskej sebaúcty (1990–1993), Bratislava: Spolok Slovákov z Juhoslávie, 1994.
Kmeť, M. ʻVlastivedná a osvetová činnosť učiteľov v slovenských enklávach na Dolnej zemi v 19. storočíʼ, in: Nám i budoucím (muzejní, osvětová a vlastivědná činnost učitelů). Přerov: Muzeum J. A. Komenského, 2006, 234–247.
______. ʻZo zápiskov kňaza v slovenskej osade v Sriemeʼ, in: Na prahu Modernej doby. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX, Bratislava: LIC, 2008, 318-320.
______. Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí, 1. vyd., Békéscsaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2010a.
______. Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí, 2. vyd., Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2010b.
______. Krátke dejiny dolnozemských Slovákov, Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2012.
Koleny, E. ‘Banátski Slováci’, Slovenské pohľady, 12, 1892, 462–470.
Kotváš, O. et al. Padina 1806–1996: zborník prác, Padina: MOMS, 1996.
Krajčovič, M. ‘Srbsko-slovenské vzťahy v revolúcii 1848–1849’, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 16–18, 1994–1997, 129–136. Kultúra, 1998.
Kutlík, F. ‘Juraj Rybay’, Slovenské pohľady, 5, 1887, 19–23.
______. ‘Kulpínska kronika Félixa Kutlíka z rokov 1876–1890’ (ed. Samuel Čelovský), Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 3, 1981, 89–134.
______. Báč-sriemski Slováci (ed. J. Babiak), Kulpín: MOMS, 1998.
______. Báč-Sriemskí Slováci, Nemecká Palánka: Jozef Krištofek, 1888.
Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Budapestini, 1920.
Lilge, K. Stará Pazova (monografia). Myjava: Daniel Pažický, 1932.
Listmajer, M. Osada Jánošík z môjho uhla 1810–2010, Báčsky Petrovec: SVC, 2010.
Lomiansky, P. ʻOrgány, obce, ich rozvoj a pôsobenie v povojnovom obdobíʼ in: S. Boldocký (ed.), Petrovec, Báčsky Petrovec: Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, 1995.
Maliak, J. ‘Nazaréni – „Verící“ ’, Cirkevné listy, 3/1, 1889, 7–10.
______. ʻKysáčʼ, in: S. Štarke (ed.), Národný kalendár, Petrovec: Kníhtlačiareň úč. spol., 1925, 41–75.
______. ʻPríhody prvých slovenských prisťahovalcov južnej Báčkeʼ, in: Národný kalendár, Petrovec: Kníhtlačiareň úč. spol., 1921,113–116.
______. ʻŤažký život prvých osadníkov Petrovcaʼ, in: Národný kalendár, Petrovec: Kníhtlačiareň úč. spol., 1939.
______. Daniel Kolényi a jeho doba, Petrovec: Kníhtlačiareň úč. spol., 1925.
______. Slovenské osadníctvo v Srieme, Praha: Zvláštní otisk z revue Naše Slovensko, 1908.
Matúch, P. (ed.), Lug. Dedinka v údolí, Stará Pazova: GKP SavPO, 2008.
Miklovic, J. (ed.), Ecclesiastica tabula coetus aug. Conf. Sacri Vetero Pasoviensis in Sirmio volumen VI. historia nec non oeconomia Ecclesia ab anno 1807–1825 alebo Jesenského kronika, Nadlak – Bratislava: Ivan Krasko – ESA, 2006.
Miklovic, J. ʻUrbariálny súpis Kysáča z roku 1781ʼ, in: V. Valentík, (ed.). Kysáč 1773–2013: zborník prác, Báčsky Petrovec: SVC, MS v Srbsku; Kysáč: Rada MS, 2013.
Miklovic, J. Stará Pazova 1769-1794. Bratislava – Nadlak: ESA – Ivan Krasko, 2002.
Mráz, A. Rozhovory o juhoslovanských Slovákoch, Bratislava: Pravda, 1948.
______. Rozhovory o vojvodinských Slovákoch, Báčsky Petrovec: Kultúra, 2004.
Ormis, J. ‘Jozef Maliak’, Tranovský evanjelický kalendár na obyčajný rok 1946, 46, 126–129.
______. Kultúrne snahy Slovákov v Juhoslávii, Petrovec: Kníhtlačiareň úč. spol., 1935.
Pavlík, O. (ed.), Pedagogická encyklopédia Slovenska 1 a 2, Bratislava: Veda, 1985.
Petráš, J. Slováci v Aradáči. Aradáč: MOMS, Báčsky Petrovec: Kultúra, 1996.

Ramač, J. ʻZ minulosti Kysáča do roku 1773ʼ, in: V. Valentík, (ed.), Kysáč 1773 –2013: zborník prác, Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, Matica slovenská v Srbsku; Kysáč: Rada Miestneho spoločenstva, 2013.
______. ‘Prilog proučavanju urbarske regulacije u Bačkoj 1770. godine – odgovori na devet pitanja’, Istraživanja, 15, 2010, 133-166. (Serbian Cyrillic)
Seberíny, J. ‘Ďalší vlastný životopis superintendenta Jána Seberényho’, Slovenské pohľady, 27, 1907, 26–35.
______. ‘Obraz našich kultúrnych pomerov s konca XVIII. stoletia’, Slovenské pohľady, 26, 1906, 664–677.
Sečanski, Ž. Popisi stanovništva Bačke tokom osamnaestog veka (Građa za istoriju naselja i stanovništva), Beograd, 1952. (Serbian Cyrillic)
Sirácki, Ј. Mesto i značaj jugoslovenskih Slovaka u istoriji čehoslovačko-jugoslovenskih odnosa, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 48, Novi Sad, 1967, 40–52. (Serbian Cyrillic)
______. Slovaci u Jugoslaviji: Prilog istoriji naseljavanja, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 44, 1966, 5–22. (Serbian Cyrillic)
______. ‘Hložany (Z dejín Slovákov vo Vojvodine)’, Slováci v zahraničí, 9, 1983, 92–114.
______. ‘K vzniku a vývoju slovenského osídlenia na Dolnej zemi v 18. storočí’, Historický časopis XI,3, 1963a.
______. ‘Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí’, Slovenský národopis XI, 2/3, 1963b.
______. ʻPrehľad osídleniaʼ, in: R. Bednárik (ed.), Slováci v Juhoslávii, Bratislava: SAV, 1966a.
______. ʻSlováci vo Vojvodine ako historicko-etnografický fenoménʼ, in: D. Dudok (ed.), Tradičná kultúra Slovákov vo Vojvodine, Novi Sad: Obzor, 1974, 11–23.
______. Dlhé hľadanie domova. 2. vyd., Martin: MS, 2002.
______. Dlhé hľadanie domova.1.vyd., Martin: MS, 1985.
______. Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí, Bratislava: Veda, 1966b.
Sirácky, J. at al. Slováci vo svete 1, Martin: MS, 1980.
Stupavský, S. at al. Slováci v Šíde: 1810-2010, Báčsky Petrovec: MS v Srbsku, 2010.
Svetoň, J. Slováci v európskom zahraničí, Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení, 1943.
Šišmiš, M: ‘Rodina Mičátkovcov a slovenská kultúra’, Čabiansky kalendár na rok 1995, 33, 40–43.
Tomanová - Makanová, A. (ed.), ʻMedzinárodná konferencia Slováci a Srbi - história a súčasnosťʼ, Novi Sad: NRSNM, 2014.
Turčan, J. at al. Stará Pazova 1770–1970, Novi Sad: Obzor, 1972.
Turčan, P. ʻKysáčʼ, in: A. Vereš (ed.), Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a. v. v Kráľovstve juhoslovanskom v slove a obrazoch, Petrovec: Kníhtlačiarne úč. spol., 1930.
Valentík, V. (ed.), Selenča 1758–2008. Selenča: Združenie pre zachovanie kultúry, tradicií a umenia, Báčsky Petrovec: SVC, 2008.
Valentík, V. (ed.), Kysáč 1773–2013: zborník prác, Báčsky Petrovec: SVC, Matica slovenská v Srbsku; Kysáč: Rada Miestneho spoločenstva, 2013.
Vereš, A. (ed.), Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a. v. v Kráľovstve juhoslovanskom v slove a obrazoch, Petrovec: Kníhtlačiarne úč. spol., 1930.
Објављено
26. 12. 2018.
Bрој часописа
Секција
Чланци