ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ – „СЕВЕРНА ЗВЕЗДА“ ВИСОКОГ ШКОЛСТВА У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ

  • BILЈANA ŠIMUNOVIĆ-BEŠLIN University of Novi Sad Faculty of Philosophy, Department of History
Кључне речи: Краљевина Југославија, високо образовање, универзитет, Универзитет у Београду, Правни факултет у Суботици, Суботица, Нови Сад

Сажетак

Оснивање Правног факултета у Суботици непосредно после Првог светског рата, у време када је југоисточни део некадашње Угарске, сматран за Српску Војводину, постао североисточни део новостворене југословенске државе, имало је врло сложене циљеве и исходе. То је прва високошколска установа на овом подручју. Почетком двадесетих година 20. века основана су два огранка Универзитета у Београду и то далеко од престонице, један на североистоку, а други на југоистоку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (СХС). Оснивање ових установа требало би посматрати као одговор државе на уочену потребу да се младим и талентованим особама које живе далеко од Београда омогући да стекну високо образовање у свом ближем окружењу. У стварности је Правни факултет у Суботици имао задатак да постане јасно препознатљива и софистицирана погранична тврђава. Од универзитетских наставника и студената очекивало се да буду поуздани и достојанствени представници државних власти и да својим присуством и активностима покажу колико се далеко на североистоку протежу границе југословенске краљевине. Приближно у исто време су у Мађарској два угледна универзитета, чија су седишта остала ван граница Мађарске (у Румунији и Чехословачкој Републици), пресељена у градове близу југоисточних граница нове Мађарске, у Сегедин (Szeged) и Печуј (Pécs). Национална мисија Правног факултета у Суботици може се сматрати фактором који је значајно ограничавао академску аутономију ове високошколске установе. Оснивање Правног факултета у Суботици 1920. године и опстанак ове високошколске установе до априла 1941. године представљају прави успех у историји високошколског образовања у Војводини, ако се имају у виду изазови са којима су се наставници и студенти свакодневно суочавали. О високом образовању у Војводини за време Другог светског рата није могло бити ни помисли. За разлику од Филозофског факултета у Скопљу, Правни факултет у Суботици није обновљен ни после рата. У револуционарно трансформисаној југословенској држави Србија је постала једна од шест федералних јединица, а Војводина аутономна покрајина у њеном саставу. Нова југословенска политичка елита имала је нову идеологију, али се није устручавала да примени (и усаврши) већ опробани систем идеолошке и политичке инструментализације високог школства.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Референце

Bešlin, B. Vesnik tragedije. Nemačka štampa u Vojvodini (1933-1941), Novi Sad: Platoneum, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2001.
Bјelica, S. Politički razvoј Novog Sada između dva svetska rata, Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za istoriјu, 2008. (Serbian Cyrillic)
______. ʻPrilog proučavanju istorije Matice srpske i Filozofskog fakulteta u Novom Saduʼ, Istraživanja, 24, 2014, 353-366. (Serbian Cyrillic)
Bondžić, D. Beogradski univerzitet. 1944-1952, Beograd: Institut za savremenu istoriјu, 2004. (Serbian Cyrillic)
______. ʻNastanak istoriografije o Beogradskom univerzitetu (1945–1980)ʼ, Istorija 20. veka: časopis Instituta za savremenu istoriju, 1, 2005, 153–168.
______. ʻRazvoj istoriografije o Beogradskom univerzitetu 1980-2005ʼ, Istorija 20. veka: časopis Instituta za savremenu istoriju, 1, 2006, 125-140.
______. ʻProsveta i nauka u Srbiji i Jugoslaviji (1945-1990)ʼ, Istorija 20. veka: Časopis instituta za savremenu istoriju, 2, 2008, 390-436. (Serbian Cyrillic)
______. Univerzitet u socijalizmu. Visoko školstvo u Srbiji 1950-1960, Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2010. (Serbian Cyrillic)
Grlica, M. ʻProslava Mileniјuma u Subotici 1896. godineʼ, in: 1100 godina doseljenja Mađara i Voјvodina. Zbornik radova sa naučnog skupa (A honfoglalás 1100 éve és a vajdaság. Egy tudományos tanácskozás anyaga), Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Novi Sad: Forum, 1997, 346-353. (Serbian Cyrillic)
Dimić, Lj. Kulturna politika Kraljevine Јugoslaviјe (1918-1941). Drugi deo. Škola i crkva, Beograd: Stubovi kulture, 1997a. (Serbian Cyrillic)
______. Kulturna politika Kraljevine Јugoslaviјe (1918-1941). Treći deo. Politika i stvaralaštvo, Beograd: Stubovi kulture, 1997b. (Serbian Cyrillic)
______. ʻProsveta u Kraljevini Јugoslaviјiʼ, in: R. Petković, P. V. Krestić, T. Živković (ur.), Obrazovanje kod Srba kroz vekove, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Društvo istoričara Srbiјe, Istoriјski institut, 2003. (Serbian Cyrillic)
Drakić, G. ʻPravni partikularizam u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i rad na njegovom prevazilaženjuʼ, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, XXXVIII, 3, 2004, 399-409. (Serbian Cyrillic)
______. ʻOdeljenje B. Kasacionog suda u Novom Sadu (1920-1941)ʼ, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, XLVII, 2, 2008, 367-383. (Serbian Cyrillic)
______. Pravosudne prilike na području Vojvodine 1918-1934, Novi Sad: Pravni fakultet, 2015. (Serbian Cyrillic)

Janjetović, Z. Deca careva, pastorčad kraljeva. Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1918-1941, Beograd: INIS, 2005.
Jovanović, V. Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918-1929. Makedonija, Sandžak, Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS, Beograd: INIS, 2002.
______. Vardarska banovina 1929-1941. Beograd: INIS, 2011a. (Serbian Cyrillic)
______. ʻProsveta – naјbrži tvorac naciјe: Filozofski fakultet u Skoplju 1920–1941ʼ, Tokovi istoriјe, 2, 2011b, 23-41. (Serbian Cyrillic)
Jovanović, I. ʻSociologija i istorija u Kosićevom delu: osam decenija kasnijeʼ, Sociološki pregled, 1, 2018, 53-62. (Serbian Cyrillic)
Konstantinović, M. ʻPitanje Pravnog fakulteta u Suboticiʼ, Letopis Matice srpske, knj. 320, sv. 1, 1929, 74-87. (Serbian Cyrillic)
Končar, R. Opozicione partije i autonomija Vojvodine 1919-1941, Novi Sad: MiR, 1995.
Krestić, V. ʻDr Fedor Nikić. In memoriamʼ, Zbornik Matice srpske za istoriјu, 46, 1992, 203-213. (Serbian Cyrillic)
Manojlović, J. ʻPitanje Pravnog fakulteta u Suboticiʼ, Letopis Matice srpske, knj. 320, sv. 2, 1929, 283-288. (Serbian Cyrillic)
Mačković, S. ʻDr Mijo Mirković, Subotica i Pravni fakultet u prvim godinama od njegovog dolaskaʼ, Ex Pannonia: Glasnik Istorijskog arhiva Subotice, 17, 2013, 5-16.
Mesaroš, Š. Položaj Mađara u Vojvodini 1918-1929, Novi Sad: Filozofski fakultet, Institut za istoriju, 1981.
______. Mađari u Vojvodini (1929-1941), Novi Sad: Filozofski fakultet, Institut za istoriju, 1989.
Mihaldžić, S. Dnevnik prote Stevana Mihaldžića od 14. januara do 16. maja 1919. godine. Vođen prilikom putovanja i bavljenja na Mirovnoj konferenciji u Parizu i Londonu (prir. D. Njegovan), Novi Sad-Beograd: Muzej Vojvodine, Beogradsko čitalište, 2000. (Serbian Cyrillic)
Nikić, F. ʻPravni fakultet u Subotici 1919-1927/1928ʼ, Letopis Matice srpske, knj. 315, sv. 2, 1928, 161-168. (Serbian Cyrillic)
Nikolić, D. ʻPravno obrazovanje u Srbiјiʼ, Zbornik radova. Pravni fakultet u Novom Sadu. Tematsko izdanje: Pravno obrazovanje u Evropi, XXXIX (2), 2005, 131-137. (Serbian Cyrillic)
Palić, M. ʻPregled administrativno-teritoriјalnih promena u Voјvodini 1918-1941ʼ, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 38, 1964, 125-163. (Serbian Cyrillic)
Petrović, M. Uspomene (prir. B. Šimunović-Bešlin), Novi Sad: Matica srpska – Gradska biblioteka, 2016. (Serbian Cyrillic)
Popov, D. Srpska štampa u Voјvodini (1918-1941), Novi Sad: Matica srpska, 1983. (Serbian Cyrillic)
______. Istorija Matice srpske. IV deo. 1918-1941, Novi Sad: Matica srpska, 2001. (Serbian Cyrillic)
Popov Č. (ur.), Voјvodina u narodnooslobodilačkom ratu i revoluciјi (1941-1945), Novi Sad: Filozofski fakultet, Institut za istoriјu, 1984. (Serbian Cyrillic)
Popović, D. Ј. Problemi Voјvodine, I, Beograd: [Izdanje autora], 1925. (Serbian Cyrillic)
______. Srbi u Voјvodini, knj. 1, Novi Sad: Matica srpska, 19902. (Serbian Cyrillic)
Radašin, Vladimir, Školska uprava u Banatu, Bačkoj i Baranji od 1918. do 1929. godine (Doktorska disertacija u rukopisu), Novi Sad: [V. Radašin], 1986.
Radovanović, S. ʻUloga Pravnog fakulteta u Subotici u pravnom životu Kraljevine Јugoslaviјeʼ, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 125, 2008, 131-140. (Serbian Cyrillic)
Rokai, P. Đere, Z. Pal, T. i Kasaš, A. Istoriјa Mađara, Beograd: Clio, 2002. (Serbian Cyrillic)
Simić, M. Beogradski i subotički Pravni fakultet 1941-1945, Beograd: Izdanje autora, 19982. (Serbian Cyrillic)
______. Istoriјa subotičkog Pravnog fakulteta (1920-1941), Beograd: Izdanje autora, 1999. (Serbian Cyrillic)

Trkulja, J. D. ʻNastanak sociološke periodike u Srbiji. Doprinos profesora pravnih fakulteta u Beogradu i Subotici utemeljenju sociološke periodike između dva svetska rataʼ, Sociološki pregled, 1, 2018, 24-52. (Serbian Cyrillic)
Horvat, A. ʻZnačaј pečuјskih rudnika uglja u politici Kraljevine SHS 1918-1921ʼ, Istraživanja, 24, 2013, 373-389. (Serbian Cyrillic)
Cvetić, R. ʻStvarno pravo u Voјvodini između dva svetska rataʼ, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 125, 2008, 21-32. (Serbian Cyrillic)
Šimunović, B. Matica srpska u Kraljevini Jugoslaviji, Beograd: Zadužbina Andrejević, 1997.
Šimunović-Bešlin, B. ʻProstorni potencijali osnovnog školstva u Dunavskoj banovini (1929-1941)ʼ, Istraživanja, 15, 2004, 281-300. (Serbian Cyrillic)
______. Prosvetna politika u Dunavskoј banovini (1929-1941), Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za istoriјu, 2007a. (Serbian Cyrillic)
______. ʻKuda ćemo našu decu – đake? Obrazovanje za „gospodstvo‟ na područјu današnje Voјvodine u razdoblju između dva svetska rataʼ, in: Milan Ristović (ur.), Privatni život kod Srba u dvadesetom veku, Beograd: Clio, 2007b, 238-263. (Serbian Cyrillic)
______. ʻMilan Petrović o prosvetnoј politici јugoslovenske kraljevineʼ, in: D. Mikavica (ur.), Izvori o istoriјi i kulturi Voјvodine. Zbornik radova, Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za istoriјu, 2009, 351-366. (Serbian Cyrillic)
______. ʻZaboravljeni memoaristaʼ, in: Petrović, M. Uspomene (prir. B. Šimunović-Bešlin), Novi Sad: Matica srpska – Gradska biblioteka, 2016, 9-66. (Serbian Cyrillic)
Објављено
26. 12. 2018.
Bрој часописа
Секција
Чланци