THE SETTLEMENT OF SLOVAKS IN KYSÁČ

  • JANKO RAMAČ University of Novi Sad, Faculty of Philosophy Department of Ruthenian Studies, Department of Slovak Studies
  • DANIELA MARČOK University of Novi Sad, Faculty of Philosophy Department of Ruthenian Studies, Department of Slovak Studies
Keywords: “Lower Land”, settlement of Slovaks in Bačka, landed estate of Futog, Kysáč, Evangelists

Abstract

The first Slovak colonists arrived in some villages of the landed estate of Futog around the middle of the fourth decade of the 18th century. The first Slovak evangelists came to Kysáč  in 1773. Our research focuses on the beginning and on the first decades of the arrival of Slovaks to this settlement. The aim of the research is to understand the beginnings and the basic social and economic circumstances at the time of the arrival of Slovaks in Kysáč from the 7th decade of the 18th century to the beginning of the 19th century using authentic data, primarily from František Jesenský’s Chronicle of the Evangelical Church in Kysáč (1773) and the data from the Archive of Vojvodina, which have been rarely used in previous research, as well as the registers from the archives of the Evangelical churches in Báčsky Petrovec and Kysáč and the existing written documents.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ambruš, M., Hlásnik, P. and Unc, B. (eds.), Dolnozemskí Slováci hranice určenia, Nădlac: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2013.
Auerhan, J. Čechoslováci v Jugoslavii, v Rumunsku, v Maďarsku a v Bulharsku, Praha: Melantrich, 1921.
Babiak, J. ʻPríchod Slovákov do Kysáčaʼ, in: Za slnkom napoludnie. Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem, a ešte južnejšie, Báčsky Petrovec: Asociácia slovenských pedagógov, 2015b, 289–310.
______. ʻZačiatky slovenského Kysáča (prvých 25 rokov Slovákov v tejto osade)ʼ, in: V. Valentík, (ed.). Kysáč 1773–2013: zborník prác, Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, Matica slovenská v Srbsku; Kysáč: Rada Miestneho spoločenstva, 2013.
______. Za slnkom napoludnie. Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem, a ešte južnejšie, Báčsky Petrovec: Asociácia slovenských pedagógov, 2015a.
Babiak, J. at al. Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii / Atlas narodne kulture Slovaka u Jugoslaviji, Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Juhoslávii, 2002.
Bartoš, V. at al. Slováci v Erdevíku 1860–1907–1997, Erdevík: Slovenský kultúrno-osvetový spolok; Báčsky Petrovec : Kultúra, 2001.
Benková, V. Z dávneho Petrovca, Novi Sad: Hlas ľudu, 1998.
Bielik, F., Sirácky, J. and Baláž, C. (eds.), Zahraniční Slováci a národné kultúrne dedičstvo, Martin: MS, 1984.
Boldocký S. (ed.), Petrovec 1745–1995, Báčsky Petrovec: Zhromaždenie obce, 1995.
Borovszky, S., Bacs-Bodrog vármegye, I, Budapest, 1909.
Boškov, S. Gavrilović, V. (eds.), Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije. knj. 2, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014.
Botík, J. ‘K počiatkom záujmu o historický a etnický vývin dolnozemských Slovákov ’, Etnologické rozpravy, 15/2, 2008, 52–62.
______. ‘Procesy akulturácie u dolnozemských Slovákov’, Národopis Slovákov v Maďarsku, 7, 1988, 117–124.
______. ‘Slovenské dolnozemské komunity a ich elita do roku 1918’, Acta historica Neosoliensia 12, 2009, 81–99.
______. ‘Zvláštnosti kultúry zahraničných Slovákov’, Studia Academica Slovaca, 23, 1994, 21–30.
______. ʻĽudová kultúra dolnozemských Slovákov a ich etnický vývinʼ, in: J. Sirácky Slováci vo svete 1. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1980, 231–275.
______. Donozemskí Slováci, Nadlak: Ivan Krasko, 2011.
______. Etnická história Slovenska. K problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov, Bratislava: Lúč, 2007.
______. Tam zložili aj svoje kosti (Kultúrnohistorické hodnoty náhrobných pomníkov zahraničných Slovákov), Bratislava: Lúč, 1999.
Bukurov, B. and Chrťan, P. Obec Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec: Zhromaždenie obce, 1979.

Cicka, J. Kovačica 1802–2002. Zborník prác pri dvestoročnici mesta, Kovačica: Miestne spoločenstvo, 2002.
Csánki, D. Magyarorszák történelmi földrajza a Hunyadiak korábon, II, Budapest,1894.
Čáni, L. (ed.), Slováci v Juhoslávii, Bratislava: DZS, 2001.
Čaplovič, J. Dejiny slovenského evanjelického a. v. cirkevného sboru v Kovačici. Kovačica: SEAVCS, 1928.
Čelovský, S. ‘Peštbudínske vedomosti ako prameň informácií o národnokultúrnom a národnopolitickom živote Slovákov vo Vojvodine’, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 4, 1982, 75–100.
Čelovský, S. ʻPrehľad publicistickej a literárnej tvorby Félixa Kutlíka v rokoch 1867–1877’, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 2, 1980a, 79–116.
______. ‘Bibliografia prác Félixa Kutlíka z rokov 1867–1877’, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 2, 1980b, 117–123.
______. ʻSlovenské noviny (1849–1861) ako prameň informácií o živote Slovákov vo Vojvodine’, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 10, 1980c, 5–42.
______. ʻSlovenská ľudová škola v Kulpíne v období feudalizmu (1789–1848)ʼ, in: Pamätnica 1789–1989, 200 rokov Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne, Báčsky Petrovec: Kultúra, 1996, 56–124.
______. ʻNajstaršia epigrafická pamiatka Slovákov v Srbskuʼ, in: Z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Báčsky Petrovec: MOMS, 2010b, 326–348.
______. ʻPodiel osadníkov zo slovenských obcí v Maďarsku pri osídľovaní Kysáča v Báčke od roku 1773ʼ, in: V. Valentík (ed.), Kysáč 1773–2013: zborník prác, Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, Matica slovenská v Srbsku; Kysáč: Rada Miestneho spoločenstva, 2013.
______. ʻPodiel osadníkov zo slovenských obcí v Maďarsku pri osídľovaní Kysáča v Báčke od roku 1773ʼ, in: Z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Báčsky Petrovec: MOMS, 2010c, 442–457.
______. Pamätnica 1789–1989, 200 rokov Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne, Báčsky Petrovec: Kultúra, 1996.
______. Z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine, Báčsky Petrovec: MOMS, 2010a.
Čukan, J. (ed.), Boľovce. Kultúrne tradície Slovákov v Srieme, Báčsky Petrovec – Nitra: SVC, 2011.
______. (ed.), Pivnica. Kultúrne tradície Slovákov v Báčke. Báčsky Petrovec, Nitra: SVC, 2010.
______. (ed.), Silbaš. Kultúrne tradície Slovákov v Báčke, Báčsky Petrovec, Nitra: SVC, 2013.
______. (ed.), Soľany. Kultúrne tradície Slovákov v Slavónii, Nitra: UKF – Soľany Matica slovenská, 2014.
Dudok, M. at al. 250 rokov života Slovákov vo Vojvodine, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Novi Sad: Spolok vojvodinských slovakistov, 1996.
Đere, Z. ʻVojskovođa Marije Terezije: Grof Andraš Hadik od Futogaʼ, in: Gavrilović, V., Boškov, S. (eds.), Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014, 229–242. (Serbian Cyrillic)
Fekete, S. et al. Hložany 1756–198, Báčsky Petrovec: Kultúra, 1986.
______. Hložany 2. Báčsky Petrovec: Kultúra, 1998.
Gašparovský, J. Selenča 1785–1998: Zborník prác, Selenča: Slovan, Báčsky Petrovec:
Gavrilović, S. Rusini u Bačkoj i Sremu od sredine XVIII do sredine XIX veka, Godišnjak Društva istoričara Vojvodine, Novi Sad, 1977, 153–215.
Hučoková-Klinková, M. at al. Zachráňme od zabudnutia: (Aradáč 1786–2006), Báčsky Petrovec: Kultúra, 2005.
Jakšić, I. Iz popisa stanovništva Ugarske početkom ХVIII veka, Novi Sad. (Serbian Cyrillic)
Jančovic, J. Vyorali hlboké dolnozemské brázdy, Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2009.
______. Z kolísky na Dolnú zem, Martin: MS, 2004.
Jančovic, J. Za chlebom na Dolnú zem (Úteky, sťahovanie a osadenie Slovákov z Novohradu počas feudalizmu), Pôtor: Obecný úrad, 2003.
Jesenský, F. Pamätnica historických zápisov, starších a novších, o povstaní a ďalšom zveľaďovaní cirkvi, počnúc od r. 1773, Archív SECAV v Kysáči.
Jovankovič, S. Z minulosti vojvodinských Slovákov. Štúdie, články, portréty, prednášky a spomienky, Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2014.
Kišgeci, J. (ed.), Petrovská dedina (výpisy z petrovských kroník), Novi Sad: Hlas ľudu, 1997.
Kmeť, J. ‘Ján Stehlo a jeho Petrovská kronika’, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 3, 1981, 39-58.
Kmeť, J. Dolnozemské obrysy slovenskej sebaúcty (1990–1993), Bratislava: Spolok Slovákov z Juhoslávie, 1994.
Kmeť, M. ʻVlastivedná a osvetová činnosť učiteľov v slovenských enklávach na Dolnej zemi v 19. storočíʼ, in: Nám i budoucím (muzejní, osvětová a vlastivědná činnost učitelů). Přerov: Muzeum J. A. Komenského, 2006, 234–247.
______. ʻZo zápiskov kňaza v slovenskej osade v Sriemeʼ, in: Na prahu Modernej doby. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX, Bratislava: LIC, 2008, 318-320.
______. Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí, 1. vyd., Békéscsaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2010a.
______. Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí, 2. vyd., Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2010b.
______. Krátke dejiny dolnozemských Slovákov, Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2012.
Koleny, E. ‘Banátski Slováci’, Slovenské pohľady, 12, 1892, 462–470.
Kotváš, O. et al. Padina 1806–1996: zborník prác, Padina: MOMS, 1996.
Krajčovič, M. ‘Srbsko-slovenské vzťahy v revolúcii 1848–1849’, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 16–18, 1994–1997, 129–136. Kultúra, 1998.
Kutlík, F. ‘Juraj Rybay’, Slovenské pohľady, 5, 1887, 19–23.
______. ‘Kulpínska kronika Félixa Kutlíka z rokov 1876–1890’ (ed. Samuel Čelovský), Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 3, 1981, 89–134.
______. Báč-sriemski Slováci (ed. J. Babiak), Kulpín: MOMS, 1998.
______. Báč-Sriemskí Slováci, Nemecká Palánka: Jozef Krištofek, 1888.
Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Budapestini, 1920.
Lilge, K. Stará Pazova (monografia). Myjava: Daniel Pažický, 1932.
Listmajer, M. Osada Jánošík z môjho uhla 1810–2010, Báčsky Petrovec: SVC, 2010.
Lomiansky, P. ʻOrgány, obce, ich rozvoj a pôsobenie v povojnovom obdobíʼ in: S. Boldocký (ed.), Petrovec, Báčsky Petrovec: Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, 1995.
Maliak, J. ‘Nazaréni – „Verící“ ’, Cirkevné listy, 3/1, 1889, 7–10.
______. ʻKysáčʼ, in: S. Štarke (ed.), Národný kalendár, Petrovec: Kníhtlačiareň úč. spol., 1925, 41–75.
______. ʻPríhody prvých slovenských prisťahovalcov južnej Báčkeʼ, in: Národný kalendár, Petrovec: Kníhtlačiareň úč. spol., 1921,113–116.
______. ʻŤažký život prvých osadníkov Petrovcaʼ, in: Národný kalendár, Petrovec: Kníhtlačiareň úč. spol., 1939.
______. Daniel Kolényi a jeho doba, Petrovec: Kníhtlačiareň úč. spol., 1925.
______. Slovenské osadníctvo v Srieme, Praha: Zvláštní otisk z revue Naše Slovensko, 1908.
Matúch, P. (ed.), Lug. Dedinka v údolí, Stará Pazova: GKP SavPO, 2008.
Miklovic, J. (ed.), Ecclesiastica tabula coetus aug. Conf. Sacri Vetero Pasoviensis in Sirmio volumen VI. historia nec non oeconomia Ecclesia ab anno 1807–1825 alebo Jesenského kronika, Nadlak – Bratislava: Ivan Krasko – ESA, 2006.
Miklovic, J. ʻUrbariálny súpis Kysáča z roku 1781ʼ, in: V. Valentík, (ed.). Kysáč 1773–2013: zborník prác, Báčsky Petrovec: SVC, MS v Srbsku; Kysáč: Rada MS, 2013.
Miklovic, J. Stará Pazova 1769-1794. Bratislava – Nadlak: ESA – Ivan Krasko, 2002.
Mráz, A. Rozhovory o juhoslovanských Slovákoch, Bratislava: Pravda, 1948.
______. Rozhovory o vojvodinských Slovákoch, Báčsky Petrovec: Kultúra, 2004.
Ormis, J. ‘Jozef Maliak’, Tranovský evanjelický kalendár na obyčajný rok 1946, 46, 126–129.
______. Kultúrne snahy Slovákov v Juhoslávii, Petrovec: Kníhtlačiareň úč. spol., 1935.
Pavlík, O. (ed.), Pedagogická encyklopédia Slovenska 1 a 2, Bratislava: Veda, 1985.
Petráš, J. Slováci v Aradáči. Aradáč: MOMS, Báčsky Petrovec: Kultúra, 1996.

Ramač, J. ʻZ minulosti Kysáča do roku 1773ʼ, in: V. Valentík, (ed.), Kysáč 1773 –2013: zborník prác, Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, Matica slovenská v Srbsku; Kysáč: Rada Miestneho spoločenstva, 2013.
______. ‘Prilog proučavanju urbarske regulacije u Bačkoj 1770. godine – odgovori na devet pitanja’, Istraživanja, 15, 2010, 133-166. (Serbian Cyrillic)
Seberíny, J. ‘Ďalší vlastný životopis superintendenta Jána Seberényho’, Slovenské pohľady, 27, 1907, 26–35.
______. ‘Obraz našich kultúrnych pomerov s konca XVIII. stoletia’, Slovenské pohľady, 26, 1906, 664–677.
Sečanski, Ž. Popisi stanovništva Bačke tokom osamnaestog veka (Građa za istoriju naselja i stanovništva), Beograd, 1952. (Serbian Cyrillic)
Sirácki, Ј. Mesto i značaj jugoslovenskih Slovaka u istoriji čehoslovačko-jugoslovenskih odnosa, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 48, Novi Sad, 1967, 40–52. (Serbian Cyrillic)
______. Slovaci u Jugoslaviji: Prilog istoriji naseljavanja, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 44, 1966, 5–22. (Serbian Cyrillic)
______. ‘Hložany (Z dejín Slovákov vo Vojvodine)’, Slováci v zahraničí, 9, 1983, 92–114.
______. ‘K vzniku a vývoju slovenského osídlenia na Dolnej zemi v 18. storočí’, Historický časopis XI,3, 1963a.
______. ‘Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí’, Slovenský národopis XI, 2/3, 1963b.
______. ʻPrehľad osídleniaʼ, in: R. Bednárik (ed.), Slováci v Juhoslávii, Bratislava: SAV, 1966a.
______. ʻSlováci vo Vojvodine ako historicko-etnografický fenoménʼ, in: D. Dudok (ed.), Tradičná kultúra Slovákov vo Vojvodine, Novi Sad: Obzor, 1974, 11–23.
______. Dlhé hľadanie domova. 2. vyd., Martin: MS, 2002.
______. Dlhé hľadanie domova.1.vyd., Martin: MS, 1985.
______. Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí, Bratislava: Veda, 1966b.
Sirácky, J. at al. Slováci vo svete 1, Martin: MS, 1980.
Stupavský, S. at al. Slováci v Šíde: 1810-2010, Báčsky Petrovec: MS v Srbsku, 2010.
Svetoň, J. Slováci v európskom zahraničí, Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení, 1943.
Šišmiš, M: ‘Rodina Mičátkovcov a slovenská kultúra’, Čabiansky kalendár na rok 1995, 33, 40–43.
Tomanová - Makanová, A. (ed.), ʻMedzinárodná konferencia Slováci a Srbi - história a súčasnosťʼ, Novi Sad: NRSNM, 2014.
Turčan, J. at al. Stará Pazova 1770–1970, Novi Sad: Obzor, 1972.
Turčan, P. ʻKysáčʼ, in: A. Vereš (ed.), Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a. v. v Kráľovstve juhoslovanskom v slove a obrazoch, Petrovec: Kníhtlačiarne úč. spol., 1930.
Valentík, V. (ed.), Selenča 1758–2008. Selenča: Združenie pre zachovanie kultúry, tradicií a umenia, Báčsky Petrovec: SVC, 2008.
Valentík, V. (ed.), Kysáč 1773–2013: zborník prác, Báčsky Petrovec: SVC, Matica slovenská v Srbsku; Kysáč: Rada Miestneho spoločenstva, 2013.
Vereš, A. (ed.), Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a. v. v Kráľovstve juhoslovanskom v slove a obrazoch, Petrovec: Kníhtlačiarne úč. spol., 1930.
Published
26. 12. 2018.
Section
Articles