THE BATTLE OF CHRISTIANS AND OTTOMANS IN THE SOUTHWEST OF BAČKA FROM THE BATTLE OF MOHÁCS TO THE PEACE OF ZSITVATOROK

  • ATTILA PFEIFFER University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of History
Keywords: early modern period, Ottoman Hungary, Counties of Bač and Bodrog, fortress of Bač, Turkish wars, military history

Abstract

After the battle of Mohács in 1526 the medieval kingdom of Hungary was torn into three parts. The middle part from Buda to Belgrade was under the rule of the Ottoman Empire. These territories suffered much in the 16th century because of the wars between the Habsburgs and the Ottoman Turks. Therefore, we do not have many historical resources from this period. The territory of South Bačka was a war zone many times from 1526 to 1606, where the Habsburgs, Hungarians and Ottoman Turks fought many battles. The aim of this study is to represent these struggles between Christians and Muslim Turks, focusing on the territories of the early modern Counties of Bač and Bodrog. Moreover, we are going to analyse the consequences of these wars for the population and economy of the mentioned counties.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ágoston, G. A hódolt Magyarország, Budapest: Adams Kiadó, 1992.
Barta, G. A Sztambulba vezető út 1526-1528, Budapest: Magvető Kiadó, 1983.
Borus, J. Magyarország hadtörténete I, A honfoglalástól a kiegyezésig, Budapest: Zrínyi Kiadó, 1984.
Brummett, P. ’Ottomanexpansionin Europe’ in: Suraiya N. Faroqki (ed.): The Cambridge History of Turkey II. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, 44-74.
Ćirković, S. ’Ostaci državnog života u doba turske prevlasti. Poslednji despoti’ in: Jovanka Kalić (ed.), Istorija srpskog naroda II. Beograd: Srpska književna zadruga, 1982. (Serbian Cyrillic)
Dankó, I. ’A délvidék és a hajdúk’ in: Dankó I. (ed.), Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs: Janus Pannonius Múzeum, 1967, 179-189.
Dávid G. ’Magyarország népessége a 16–17. században’ in: Kovacsics J. (ed): Magyarország történeti demográfiája (896–1995). Millecentenáriumi előadások. (Szerk. Kovacsics József). Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, 1997, 141-171.
______. Pasák és bégek uralma alatt, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005.
______. Ottomanarmies and warfare, 1453-1603’ in: Suraiya N. Faroqki (ed.), The Cambridge History of Turkey II, Cambridge: Cambridge University Press, 2013, 276-320.
Dudás, Gy. A szabad hajdúk története a XVI. és XVII. században, Szeged: Engel Adolf, 1887.
______. Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája. I. Zombor, Bittermann Nándor Könyv-és Kőnyomdája, 1896.
Érdújhelyi M. ’Magyarország vármegyéi és városai. Újvidék története’ in: Borovszky S. (ed.), Bács-Bodrog vármegye I, Budapest: Légrády testvérek könyvnyomdája, 1909, 237-272.
Fodor, P. ’Egy pécsi származású oszmán történetíró: Ibrahim Pecsevi’ in: Szakály F., Vonyó J. (ed.), Pécs a hódoltság korában. Tanulmányok (Pécsi Mozaik 2.), Pécs: Kronosz Kiadó, 2012, 142-168.
Györe, K. ’Bácska népességszáma a XVI. század végén. Történeti népességstatisztikai vizsgálat’ in: Rehák L. (ed.), Létünk, 2-3, Újvidék: Forum Könyvkiadó Intézet, 1973, 171-177.
Györe, Z. ’Ratovi i stanovništvo Ugarske 1521-1718’, Istraživanja, 25, Novi Sad, 2014, 119-137.
Hammer, J. Historija Turskog carstva II, Zagreb: Elbookers, 1978.
Hegyi K.’A török Bács’ in: Fodor P., Pállfy G., Tóth István Gy. (ed.), Tanulmányok Szakály Ferenc Emlékére, Budapest: MTA TKI, 2002, 199-213.
______. A török hódoltság várai és várkatonasága I-III, Budapest: História, 2007.
Hóman B. and Szekfű Gy. Magyar történet III, Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1935.
Ivanics, M. A Krími Kánság a tizenöt éves háborúban, Budapest: Akadémiai kiadó, 1994.
Iványi, I. ’ Bács II. Krónika’. in: Roediger L. (ed.), A Bács- Bodrogh Megyei Történelmi Társulat Évkönyve XVI. II, Zombor: Bittermann Nándor és fia Könyv- és Kőnyvnyomdája, 1900, 51-66.
______. Bács-Bodrog vármegye történeti-földrajzi helynévtára III, Szabadka: Szabados Sándor Könyvnyomdája, 1907.
Káldy-Nagy, Gy. A Szegedi szandzsák települései, lakosai és török birtokosai 1570-ben, Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2008.
Kirmizi A. ’Topçular Kâtibi Abdülkādir (Kadrî) Efendi Tarihi’ in: Yilmar Z. (ed.), Türk Tarih Kurumuyayınları, III/21, Ankara, 2003, 26.
Pálffy, G. ’Rabkereskedelem és rabtartás Magyarországon’ in: Pesti M. (ed.), FONS, 10, Budapest: Fons Alapítvány, 1997, 5-78.
______. A tizenhatodik század története. Budapest: Pannonica kiadó, 2000.
______. A három részre szakadt ország 1526-1606. Magyarország története 9. Budapest, Kossuth kiadó, 2009.
R. Várkonyi Á.’Magyarország története 1526-1686’, in: PachZs. (ed.), Magyarország története tíz kötetben, Budapest: Akadémiai kiadó, 1987.
______. Három évszázad Magyarország történetében I. Budapest: Korona kiadó, 1999.
Rácz, I. ’A hajdúk a XVII. században’ in: Rácz I. (ed.), Magyar történeti tanulmányok II, Debrecen: KLTL, 1969, 5-24.
Reiszig, E. ’Magyarország vármegyéi és városai. Bács-Bodrog vármegye története’ in: Borovszky S. (ed.), Bács-Bodrog vármegye II, Budapest: Légrády testvérek könyvnyomdája, 1909, 28-248.
Rokay, P. Györe, Z. Pál, T. Kasaš A. Istorija Mađara, Beograd: Clio, 2002. (Serbian Cyrillic)
Šmit, R. ’Iz prošlosti Bača’. Glasnik istorijskog društva u Novom Sadu, 37-38, 1939, 382-413. (Serbian Cyrillic)
Szakály, F. Magyar adóztatás a török hódoltságban. Budapest: Akadémiai kiadó, 1981.
______. Virágkor és hanyatlás 1440-1711, Budapest: Háttér Lap-és Könyvkiadó, 1990.
______. ’Szerbek Magyarországon - szerbek a magyar történelemben’ in: Zombori I. (ed.), A szerbek Magyarországon, Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 1991, 11-48.
______. ’Szeged török uralom alá kerülésének történetéhez’ in: Koszta L. (ed.), Kelet és nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 1995, 451-169.
______. Magyar intézmények a török hódoltságban, Budapest: MTA, 1997.
Sekulić, A. Drevni Bač, Split: Zbornik Kačić, 1978.
Setton K. M. Venice, Austria, andtheTurks in the Seventeenth Century, Philadelphia: Independence Square, 1991.
Szentkláray, J. A dunai hajóhadak története, Budapest: MTA, 1885.
Shaw, S. History of the Ottoman Empire and modern Turkey I. Empire of the Gazis: The rise and decline of the Ottoman Empire, 1280-1808, Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
Stelzer F. ’Bácskai adatok a török defterekben’ in: Margalits E. (ed.), A Bács- Bodrogh Megyei Történelmi Társulat Évkönyve I, III/IV, Zombor: Bittermann Nándor Könv- és Könyvnyomdája, 1885, 14-27.
Stojkovski, B. ’Saradnici Jovana Nenada’ in: Đ. Sladoje (ed.), Trag III. VII, Vrbas: Narodna biblioteka „Danilo Kiš“, 2007, 149-163. (Serbian Cyrillic)
Tóth, S. L. A mezőkeresztesi csata és a tizenöt éves háború, Szeged: Belvedere, 2000.
Uyar, M. Erickson, J. E. A Military history of the Ottomans. From Osman to Attatürk, Santa Barbara: ABC-Clio, 2009.
Vass, E. ’A szegedi és a csongrádi náhije 1548. évi török adóösszeírása’ in: Farkas J. (ed.), Tanulmányok Csongrád megye történelméből III, Szeged: Csongrád megyei Levéltár, 1979, 5-80.
Zirojević, O. Turci u Podunavlju I, Pančevo: Istorijski arhiv, 2008.
Published
27. 12. 2017.
Section
Articles